Praktische informatie en deelnemingsvoorwaarden  

1. Waarover gaat het?

Dag van de Ambachten

Jaarlijks organiseert de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) het evenement “Dag van de Ambachten”. Deze dag heeft tot doel de ambachtelijke beroepen in België te promoten en op te waarderen. Tijdens de editie 2021 willen we zorgen voor extra beleving bij de bezoekers. Daarom schrijven we een fotowedstrijd uit. De winnaar ervan mag zich aan een mooie prijs verwachten. De sociale media zijn het middel bij uitstek waarop bezoekers hun foto’s van de Dag delen met hun vrienden en volgers. Bovendien verhogen ze de zichtbaarheid van de ambachtslieden bij een groter publiek.

De wedstrijd

De bezoekers aan de Dag worden uitgenodigd de foto’s/een foto van een van hun bezoekjes op Facebook, Twitter en/of Instagram te posten met de hashtag #dva21wedstrijd en dit voor woensdag 24 november om 12.00 u. U kunt uw foto’s ook opladen in onze tool. Uit de inzendingen kiest een onpartijdige jury de meest originele, meest spraakmakende, meest sfeervolle… foto. De winnaar mag zich aan een mooie prijs verwachten: een geschenkmand met artisanale producten ter waarde van 200 euro.

Deze prijs kan niet geruild worden tegen een andere prijs, wat diens waarde ook is. Ook kan hij niet in een geldprijs omgezet worden. Als de winnaar de prijs niet kan of wil ontvangen, zal hij geen recht hebben op een andere compensatie.

Om zeker te zijn dat we uw inzending kunnen verwerken, is het uiterst belangrijk : 

  • dat u via Twitter, Facebook en/of Instagram de hashtag #dva21wedstrijd vermeldt in de begeleidende tekst bij uw foto. Zonder toevoeging van deze hashtag, kan uw foto niet weerhouden worden voor de wedstrijd!
  • dat uw Twitter-en/of Instagramaccount – op het moment dat u de foto post - niet afgeschermd is;zoniet riskeert uw foto niet gedetecteerd te worden.
  • dat u uw foto – op het moment van publicatie - OPENBAAR post op Facebook (en dus niet afgeschermd zodat enkel vrienden, familie… de affiche kunnen zien). Indien u de foto NA publicatie pas openbaar maakt, riskeert uw foto niet gedetecteerd te worden en kan ze dus niet weerhouden worden voor de wedstrijd.

Wil u uw foto liever niet openbaar posten of wil u uw accounts liever afgeschermd laten, dan kunt u uw foto steeds uploaden via onze wedstrijdtool.

2.    Wie kan deelnemen?

Elke persoon die op 21 november 2021 minstens een van de deelnemende ambachtslieden bezoekt, kan deelnemen.

Personen verbonden aan de organiserende instellingen van de Dag van de Ambachten (FOD Economie, Expansion Partners, de minister van KMO’s en Zelfstandigen en diens kabinet) en hun naaste familieleden kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

3.    Wanneer loopt de wedstrijd?

De wedstrijd loopt van zondag 21 november 2021 8u tot woensdag 24 november 2021 12u.

4.    Waaraan moet mijn foto voldoen?

Uw foto moet op de Dag zelf genomen zijn bij een van de deelnemende ambachtslieden en hij moet vergezeld zijn van de hashtag #dva21wedstrijd wanneer u haar via sociale media post. U mag met meerdere foto’s deelnemen, zowel met uw Facebook-, Twitter- als Instagramaccount. U kunt uw foto’s bovendien inzenden via de wedstrijdtool. Let erop dat u slechts 1 foto per inzending kunt opladen en dat de foto niet groter mag zijn dan 16MB.  

U krijgt alle artistieke vrijheid, maar volgende voorwaarden moeten wel vervuld zijn:

  • De foto moet gemaakt worden in het atelier of op de locatie waar u de ambachtsman of – vrouw bezoekt;
  • De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen.

De FOD Economie behoudt zich het recht voor elke foto die niet beantwoordt aan deze eisen te diskwalificeren.

5.    Wat met mijn rechten?

Door deel te nemen

  • geeft u impliciet de toestemming dat de FOD de afbeeldingen kosteloos gebruikt en publiceert op zijn sociale mediakanalen en in het kader van de promotie van deze en volgende edities van de Dag van de Ambachten.
  • verklaart u dat u de intellectuele eigendomsrechten bezit van de gebruikte foto en dat elke afgebeelde persoon hiermee instemt.

6.    Wie wint?

Een jury beraadslaagt over de inzendingen. Er wordt gekeken naar verschillende criteria. De meest originele, sfeervolle, spraakmakende, artistieke…  inzending wordt door de jury uitgeroepen tot winnaar.

7.    Hoe wordt de winnaar op de hoogte gebracht?

Als u uw foto oplaadt via onze wedstrijdtool, wordt u om uw e-mailadres gevraagd. Dat wordt u enkel in het kader van de Dag van de Ambachten gevraagd. Meer bepaald om u te kunnen contacteren bij winst en om u in de te blijven informeren over de Dag van de Ambachten als u dat toelaat.

Hebt u uw foto niet via de tool opgeladen, maar via sociale media door de hashtag #dva21wedstrijd aan uw foto toe te voegen, dan nemen we bij eventuele winst contact op met u via de account waarmee u de foto verzond.

De winnaar wordt bovendien bekendgemaakt via de verschillende sociale mediaprofielen van de Dag van de Ambachten (Facebook, Twitter en Instagram).

8.    Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Voor alle vragen in verband met de wedstrijd kunt u terecht bij de Directie Communicatie van de FOD Economie:

9.    Aanvaarding en betwisting

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt  u onvoorwaardelijk het reglement. Er zal niet geantwoord worden op mondelinge of telefonische vragen in verband met de interpretatie of de toepassing van het reglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn voorzien, worden door de organisator beslecht.

In geval van misbruik, bedrog of fraude of voor iedereen die in strijd is met een of meerdere artikelen, behoudt de FOD Economie zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer onmiddellijk uit te sluiten van de wedstrijd en om hem de toekenning van de prijs te weigeren.

In het geval van betwisting, om welke reden dan ook, moet die binnen de 15 dagen na afloop van de wedstrijd gemeld worden bij de organisator.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor slechte overdracht van persoonlijke gegevens, wat kan leiden tot een onjuist e-mailadres of een onbekend e-mailadres.

10.    Bescherming van persoonsgegevens

De volgende informatie betreft de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer. Er worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt om de deelnemer mee te delen dat hij gewonnen heeft.

Als de deelnemer beslist om zijn foto te uploaden via de SurveyMonkey tool, moet hij ervan op de hoogte worden gebracht dat SurveyMonkey Europe UC een overeenkomst heeft gesloten met SurveyMonkey Inc. om standaardcontractbepalingen op te nemen voor de overdracht van gegevens in het kader van de dienstverlening. SurveyMonkey Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten en als gevolg daarvan worden gegevens (inclusief deelnemersgegevens) overgedragen naar de Verenigde Staten. SurveyMonkey Inc. neemt deel aan het EU-US Privacy Shield Framework en het Switzerland-US Privacy Shield, met certificering naar zijn normen.

SurveyMonkey verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens en -informatie van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland door te geven in overeenstemming met de beginselen die van toepassing zijn in het kader van het Privacy Shield  (https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer).

De verzamelde gegevens worden opgenomen in een register dat alleen door de organiserende instantie wordt gebruikt voor de wedstrijd en wordt bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de uitreiking van de prijs. 

De gegevens van de deelnemer die ermee heeft ingestemd om opgenomen te worden in de mailings (om op de hoogte te blijven van de Dag van de Ambachten: nieuwe editie, praktische informatie), worden drie jaar bewaard tot zijn toestemming wordt ingetrokken.   

Overeenkomstig  Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR), heeft de deelnemer rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die de organiserende instantie gebruikt: inzage, rectificatie, bezwaar en wissing.

Als de deelnemer een van deze rechten wenst uit te oefenen, wordt zijn aanvraag binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als die complex is of als de diensten van de organiserende instantie worden geconfronteerd met een groot aantal aanvragen, wordt deze termijn met 60 dagen verlengd.

Contact
mailto: DPO@economie.fgov.be